Equip Pastoral
President
Vicari General
Secretari Canceller
Ecònom Diocesà
Tècnic del Departament de Patrimoni immobiliari
Membre per designació del Sr, Bisbe
Membre per designació del Sr. Bisbe