Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dv., 12/10/2021

Els bisbes tenen prescrita periòdicament  una visita oficial al Papa, prevista cada cinc anys, si fa no fa, que forma part d’una llarga tradició. Aquesta visita s’anomena en llatí Visita ad limina Apostolorum, és a dir,  Visita als llindars –portes, llars- dels Apòstols; en plural, perquè es refereix a l'apòstol Pere i a l'apòstol Pau. La història de l'Església ha unit sempre les seves vides i els seus noms per a la nostra veneració i intercessió: Pere és l'assenyalat per Jesús com a cap dels Dotze Apòstols i Pau, com a principal evangelitzador dels gentils en els inicis de l'Església. Tots dos van sofrir martiri a Roma i ambdós tenen les seves tombes a la cripta de la basílica del Vaticà.

 

La Visita té un sentit precís: enfortir la responsabilitat dels bisbes com a successors dels Apòstols i la comunió jeràrquica amb el Successor de Pere, amb el Papa. Hi ha una referència significativa que parla de l'oració davant les tombes dels dos apòstols, pastors i pilars de l'Església Romana. L'esmentada Visita representa un moment central de l'exercici del ministeri pastoral del Sant Pare, qui rep els Pastors de les Esglésies particulars i tracta amb ells les qüestions pertinents a la seva missió eclesial.

 

Aquest acte no s’ha d’entendre com un simple acte administratiu, com el mer compliment d'una obligació protocol·lària i jurídica. Es fa des de la més remota antiguitat cristiana i continua conservant el seu profund significat espiritual i de comunió eclesial

 

Per preparar la Visita cada bisbe reuneix els seus col·laboradors i elabora un informe anomenat Relació Quinquennal sobre la situació pastoral de la diòcesi. Es dona prou temps perquè hi puguin col·laborar per escrit tots aquells que tenen alguna responsabilitat diocesana concreta. Des de la Secretaria d'Estat Vaticana el mes de maig passat es va informar del programa que havien de complir els bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola durant els mesos de desembre i gener. Als bisbes de la Tarraconense se'ls va assignar la setmana segona de gener de l’any vinent. Durant aquest temps acudim a Roma als diferents organismes pastorals del Vaticà per reflexionar amb els seus responsables sobre els assumptes de la seva competència: Ensenyament, Causes dels Sants, Doctrina de la Fe, Cultura i un llarg etcètera. Celebrem l'Eucaristia en les quatre basíliques romanes, tenim moments d'oració comunitària i participem en una trobada amb el papa Francesc durant un matí en què s'aborden tota mena de situacions pastorals de la mateixa Església, els problemes i reptes en l'evangelització i els serveis que les nostres comunitats fan a la societat.

 

En el cas de la nostra diòcesi l'informe va comptar amb la col·laboració de tots els responsables dels sectors pastorals que hi van exposar la problemàtica del seu camp d'actuació, els recursos amb què compten i les perspectives de futur. Amb el bisbe, més de trenta persones, amb els seus respectius equips, van intervenir en la seva redacció. L'informe tenia una orientació determinada, elaborada pels serveis vaticans, per aconseguir un tractament uniforme per a totes les diòcesis del món. La coordinació diocesana va ser a càrrec de la Secretaria. Deixem constància de l'agraïment a tothom per la seva col·laboració. És un treball per al present i, en el futur, per estudiar l'estat de cada diòcesi i de l'Església en general.

 

Us demano oracions pel Papa i pels bons fruits de la Visita.

 

 

                                                                                     +Salvador Giménez, bisbe de Lleida.