[10-07-24] L'Assemblea Plenària extraordinària de la Conferència Episcopal, convocada la setmana passada per la seva Comissió Permanent, va aprovar ahir tres documents: les Línies de treball de les institucions de l'Església catòlica a Espanya; el Pla de Reparació Integral a menors i persones assimilades en drets, víctimes d'abusos sexuals; i els Criteris orientadors per a la reparació integral. Juntament amb els bisbes de la Conferència Episcopal i donada la qüestió que es tractava, van participar a l'Assemblea Plenària el Fr. Jesús Díaz Sariego, president de la Conferència Espanyola de Religiosos (CONFER) i Jesús Miguel Zamora, secretari general.

 

1.- Línies de treball de les institucions de l'Església catòlica a Espanya Les cinc línies de treball expressen el que les institucions eclesials ja estan realitzant i indiquen els principis que orienten el treball de l'Església en endavant. Són les següents:

 

 • Reconèixer i reparar. En aquesta línia s'emmarca el reconeixement i la reparació simbòlica a través de l'adhesió a l'acte públic de reconeixement a les víctimes; el reconeixement i reparació de les víctimes d'abusos sexuals prescrits o en els quals el victimari ha mort; i el reconeixement i reparació d'aquells casos en els quals l'acció penal no ha prescrit. Aquesta línia de treball inclou l'elaboració del Pla de Reparació Integral als menors i persones assimilades en drets, víctimes d'abusos sexuals.
 • Atendre les víctimes i/o supervivents. La proposta tracta d'assegurar l'atenció integral de les víctimes i/o supervivents en particular a través de les Oficines d'Atenció a les Víctimes.
 • Prevenir. Continuar la difusió als centres educatius de l'Església de la “Guia per a la prevenció i reparació d'abusos sexuals a menors en centres educatius” publicada per Escoles Catòliques; i treballar en la implantació als centres de la figura del coordinador de benestar i protecció.
 • Formar i sensibilitzar. En aquesta línia es busca la formació dels professionals en contacte amb persones menors d'edat en matèria de violència sexual; i la sensibilització amb la difusió de les mesures de prevenció i protocols de les institucions educatives de l'Església.
 • Informar i investigar. Mitjançant la promoció d'estudis sobre la prevalença de violència sexual en la infància i l'adolescència.

 

2.- Pla de Reparació Integral als menors i persones assimilades en drets, víctimes d'Abusos sexuals (PRIVA) La realització d'un Pla de Reparació a les Víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit de l'Església catòlica va ser aprovada per l'Assemblea Plenària del passat mes de novembre en què es va aprovar també l'estructura d'aquest treball. El Pla ha estat elaborat pel Servei d'Assessorament de les Oficines, i en ell han treballat conjuntament la CEE i la CONFER, amb diverses aportacions del Secretariat per a Assumptes Jurídics de la CEE i de l'òrgan de Compliance de la CEE.

El Pla ha estat definitivament aprovat aquest matí juntament amb les línies de treball de les institucions de l'Església catòlica a Espanya i els criteris orientadors per a la Reparació integral als menors d'edat o persones assimilades, víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església catòlica. L'Església catòlica a Espanya promou la denúncia dels abusos davant les autoritats corresponents, confiant a la justícia ordinària l'establiment del marc de reparació oportú. Però quan el canal legal no és possible, per la prescripció legal del delicte o per la mort del victimari, l'Església sosté que tota víctima, també en aquests casos, ha de ser acollida, atesa i reparada de manera integral. Això és el que es tracta des del Pla de Reparació Integral per a les Víctimes d'Abusos sexuals en l'àmbit de l'Església.

Per a la seva execució, el Pla recull la creació d'un òrgan que coordinarà la resposta integral a les víctimes mitjançant un procediment no judicial. Aquest organisme tractarà de verificar individualment cada cas per veure la condició dels fets i establir el marc de reparació oportú. La reparació parteix del que la víctima sol·licita per a la seva sanació, afecta el victimari i a la institució a la qual aquest pertanyia i busca la reparació integral de la víctima en tots els aspectes. La CEE i la CONFER recolzaran subsidiàriament la reparació establerta de manera que cap víctima pugui quedar sense la reparació corresponent establerta per l'òrgan de coordinació.

Principis que informen els eixos del PRIVA El Pla d'atenció i reparació a les víctimes té cinc eixos dels quals es deriven les accions següents, referides al reconeixement de la víctima, la reparació i la prevenció.

 

 • La víctima al centre de la reflexió i l'acció de l'Església. La recerca de la veritat i la realització de la justícia requereixen centrar la mirada en aquells que han estat víctimes directes o indirectes d'abusos. S'han de crear les condicions per a la seva acollida, escolta i atenció. Se'ls ha d'oferir la tutela i la protecció de l'Església, i una assistència adequada en tot el que puguin necessitar.
 • La recerca de la veritat i de la justícia, que s'expliciten en la investigació i l'aclariment dels fets, així com en el judici i determinació de les responsabilitats jurídiques.
 • Acció coordinada pel que fa al tractament dels abusos sexuals en el si de l'Església, de manera que les mesures adoptades resultin similars i que la diversitat institucional no redundi en perjudici de les víctimes.
 • Assumir els canals de reparació, perquè, tractant de donar una resposta integral al fenomen dels abusos, no oblidem la reparació econòmica, espiritual o psicològica quan aquesta sigui necessària.
 • Evitar tota revictimització, pel que el treball partirà de la informació que la víctima hagi aportat ja, a les oficines diocesanes, de congregacions o del Defensor del Poble. En el tractament jurídic dels casos d'abusos, se seguirà el que s'estableix a la Instrucció de la CEE sobre abusos sexuals, d'abril de 2023.

 

Proposta d'acció per a la posada en marxa del PRIVA El Pla preveu tres camps d'acció: la víctima, la reparació i la prevenció. En relació a la víctima, totes les diòcesis i instituts de vida consagrada i altres institucions eclesials han creat oficines d'acollida, atenció i acompanyament a les víctimes d'abusos en l'Església. En elles s'ha de procurar:

 • Acollir les víctimes i oferir serveis específics com a part d'una assistència integral.
 • Prestar orientació i assistència legal i millorar la informació oferta als tribunals eclesiàstics.
 • Dotar les víctimes de recursos o persones que puguin acompanyar i seguir els diferents processos que vulguin iniciar per poder sanar la seva situació.
 • Contribuir a crear entorns segurs afavorint que aquests es desenvolupin en tots els àmbits de l'Església.
 • Promoure una cultura de rebuig ple cap als abusos sexuals i crear mapes de riscos i de danys que puguin servir d'orientació a l'hora d'atendre les víctimes.

 

En relació a la reparació, el compromís que s'adquireix és:

 • L'assistència ha de ser integral, segons la necessitat de cadascú: pastoral i espiritual; mèdica, terapèutica, psicològica i social; i legal, jurídica i econòmica.
 • Els victimaris són els principals responsables de la reparació. Subsidiàriament, l'Església té una responsabilitat moral de reparar, quan l'agressor no pugui fer front a això.
 • La reparació material pot ser: econòmica en forma d'indemnització a partir d'una sentència; econòmica en espècie, en forma de prestació de serveis mèdics o terapèutics; i econòmica en forma dinerària reconeguda i assumida voluntàriament per l'Església al terme del procediment establert a tal efecte.
 • L'Església, mitjançant la CEE i la CONFER, ha d'arbitrar els mitjans perquè es pugui propiciar un rescabalament dels danys certs i reals.
 • En l'àmbit canònic, la prescripció o la mort del victimari no impedirà buscar la convicció sobre la certesa o, almenys, d'un judici de versemblança.

 

En relació a la prevenció, es proposa:

 • Proposar mesures i protocols d'actuació en les activitats amb menors i persones assimilades en drets.
 • Oferir formació inicial sobre el tema d'abusos a menors a l'inici de cada curs pastoral en els diversos àmbits de la pastoral.
 • Realitzar des de l'Església un examen sobre les causes que desencadenen l'abús i pautes i orientacions per a la vida i missió de l'Església.
 • Procurar el tractament als victimaris amb els programes d'intervenció basats en l'evidència que s'usen per a altres abusadors per part de professionals de la Psicologia.

 

Pròxims passos Per a la posada en marxa del PRIVA s'establirà una Comissió Assessora que tindrà com a objectiu avaluar cada cas de manera singular per analitzar els danys causats a les víctimes i definir les vies de reparació a les entitats que hagin de dur-les a terme. Aquesta Comissió estarà formada per deu persones: quatre experts de l'àmbit mèdic forense, quatre de l'àmbit jurídic i un representant de la CEE i un altre de la CONFER. La Comissió podrà convocar un representant de les víctimes o de les associacions que treballen amb víctimes. La Comissió recollirà tota la informació ja elaborada per les persones que han atès aquesta víctima, per no revictimitzar. Amb totes les dades, la Comissió oferirà un informe dels casos presentats, que es circumscriuen a aquells que no poden ser jutjats per la mort del victimari o per la prescripció del delicte. La Comissió, amb l'ajuda de la Vicesecretaria per a Assumptes Econòmics, elaborarà un possible barem o sistema de valoració dels danys i perjudicis patits. Per a això es tindran en compte els barems proposats per la llei civil i els criteris orientadors d'altres Conferències episcopals de l'entorn.

 

Paraules de cloenda del president de la CEE, Mons. Luis Argüello L'Assemblea Plenària extraordinària ha finalitzat amb una sessió de cloenda en la qual el president de la Conferència Episcopal, Mons. Luis Argüello, ha assenyalat que l'aprovació d'aquests documents «suposa una crida a la conversió, a la comunió, del que hem rebut del senyor de la creu». Mons. Argüello ha recordat que en aquests anys s'han posat en marxa gairebé 300 oficines a les diòcesis i a les congregacions religioses. Moltes d'elles, ha precisat, han fet el pas de ser també oficines que acompanyen en la prevenció, la formació i la reparació.

El president de la CEE ha precisat que el PRIVA que s'ha aprovat aquest matí «no significa el començament d'aquest treball» perquè, «ja portàvem temps treballant». Però «creiem convenient dotar-nos de criteris comuns». També ha precisat que aquest Pla és subsidiari per a «quan s'han acabat les vies judicials». L'Església, ha afirmat «manté la porta oberta per escoltar les víctimes». Amb aquest Pla, volem escoltar-les i acompanyar-les. A més, ha demanat respecte a la societat i a les administracions públiques perquè l'Església a Espanya «té les seves regles de funcionament». «No signem un decret que obligui», ha precisat, sinó «uns criteris de comunió perquè les persones que creguin que han de ser reparades puguin acudir a cada diòcesi i cada congregació o també acudir a una comissió assessora perquè els ajudi». El president ha assenyalat que aquest compromís «decidit d'acompanyar i reparar» brota de la responsabilitat moral i del dolor que «acollim com a propi».

A més, ha demanat perdó a les víctimes i respecte al seu propi caminar. «El que avui hem aprovat – ha conclòs- no ha suposat el començament del treball de l'Església a Espanya a l'hora d'abordar la problemàtica de les víctimes d'abusos, però tampoc és el final». L'Església «té les portes obertes per acollir aquells que vulguin venir a casa nostra. La resposta de l'Església vol anar més enllà del que la legalitat ens demana».