Informació d'interès:

 

L'església parroquial de l'Assumpció de Torrelameu s'ubica al centre d'aquest petit nucli. Està orientada aproximadament de ponent a llevant, amb la façana principal a l'oest i que afronta amb el carrer Major i la façana lateral dreta que afronta amb la plaça de l'Església.

 

Consisteix en una església d'una nau amb capelles laterals i un campanar. La façana principal consta de dos aparells constructius diferenciats: Fins a una alçada de tres quartes parts des del terra, està feta amb aparell regular de grans carreus ben escairats de pedra sorrenca lligats amb morter de calç. Les filades, perfectament horitzontals, van reduint el seu gruix en guanyar alçada. La portalada, d'arc de mig punt adovellada, s'adapta a l'aparell, que també té continuïtat en la base quadrada del campanar, a la banda dreta. A sobre de la portalada, hi ha un rosetó (actualment emmarcat amb una faixa de marbre). El campanar és la part de l'edifici que es considera original de la construcció primitiva en estil romànic tardà, datada al s. XIII, mentre que la resta de la façana principal es considera bastida en el s. XVI en estil gòtic.

 

A partir de la 18a filada de carreus regulars, just a sobre del rosetó, l'aparell constructiu canvia a un pany de pedra irregular de mida més petita i o poc desbastada, lligada amb morter de calç. Aquesta part de la façana, que hom ha suposat que correspon a la reforma de les cobertes el s. XVIII, acaba amb un frontó sota la teulada a doble vessant.

 

El campanar és de base quadrada, constituït íntegrament en aparell regular de carreus ben escairats de pedra sorrenca, amb quatre obertures d'arc de punt rodó i rematat amb una cornisa motllurada. Contemporàniament, s'hi ha afegit un cos superior de ciment.

 

La façana lateral dreta mostra de fet els murs exteriors de les capelles laterals que s'adapten a la línia que marca el campanar. Conté també dos aparells constructius diferenciats: Aparell regular en la capella adjacent al campanar i aparell irregular per l'altra. Totes dues capelles, però, es va recréixer amb sengles panys de morter. En la capella meridional s'obren dos ulls de bou.

 

La façana lateral esquerra també consta de dues fases encara que totes dues estan fetes amb morter. La inferior fins a l'alçada on a la façana principal l'aparell canvia i a partir d'una línia horitzontal marcada per maons, la superior que correspon a la reforma del s. XVIII. El ràfec en aquesta banda és de quatre nivells de teula i maó.

 

A l'interior es reflecteix aquesta reforma del s. XVIII: la nau és coberta per una volta de canó de llunetes i amb arcs torals que recolzen sobre impostes i un entaulament amb mènsules classicitzants, excepte el del presbiteri, que recolza sobre pilastres. La capçalera té un absis poligonal, afegit també a la reforma del s. XVIII. La conca absidal se sosté mitjançant trompes i està decorat amb una petxina motllurada en guix. Les dues capelles laterals estan dedicades a la Mare de Déu del Roser i a Santa Teresa. Es destaca la del Roser, obra de 1606, que conserva els enteixinats de guix amb cassetons decorats amb motius florals. Als peus de la nau hi ha el cor, elevat i sostingut per una volta estelada.

 

 

 

 

 

Activitats: Consell Parroquial, Coral Parroquial, Catequesi d’infants, adolescents i adults, Voluntàries sagristia i temple.

 

Festivitats:          Sant Sebastià (20 de gener) i Mare de Déu del Roser (Primer diumenge de maig)

Contacte
Telèfon: 
633878125
Adreça: 

Pl. de l'Església, 1; 25138 TORRELAMEU (Lleida)

Adscripció
Equip pastoral
Barriada i Població
Torrelameu
Diversos
Habitants: 
733
Horari de Misses
Hora: 
11:45
Dies: 
Diumenge i festius
Idioma: 
Català.